Te�ekkür ederim.

-----Original Message-----
From: [email][email protected][/email] [mailto:[email protected]] On Behalf Of TANER "BA?ULA?
Sent: Monday, June 06, 2005 12:31 PM
To: [email][email protected][/email]
Subject: Re: [cisco-ttl] err-disable hata mesajý hk.

Yasemin Haným Selamlar,

Por'un err-disable durumunda kalmasýnýn bir çok sebebi olabilir. show interface status err-disabled komutunu girerek problemin sebebi hakkýnda bilgi sahibi olabilirsiniz. Bazý err-disable sebepleri bpduguard (STP portfast porttan BPDU alýnmasý) , dtp-flat (trunking encapsulation deðiþiyorsa) , link-flap (port link durumu deðiþiyorsa up/down), pagp-flat , rootguard(beklenmedik porttan STP BPDU alýnmasý), udld (tek yönde iletim yapýlýyorsa)'dir

Port her durumda elle müdahale etmeden tekrar çalýþýr duruma gelsin istiyorsanýz Switch(config)# errdisable detect cause all komutu girmelisiniz. Ancak öncelikle buna sebep olan hatayý bulmanýzý öneririm. Problem dolaylý olarak bahsettiðiniz þeyler olabilir ancak sebep yukarýda saydýklarýmdan birine uyuyordur sanýrým.

Kolay gelsin


Yasemin Tosun <[email protected]> wrote:
Merhabalar, kurumumuzda Cisco 3550 switchler kullanmaktayýz. Son zamanlarda switchler "err-disabled" diye bir hata mesajý veriyor, genellikle gigabit portunda veriyor bu hatayý. Ve switch kendisine baðlý kullanýcýlarýn network'unu/internetini kapatýyor. O portu shut ve tekrar no shut ettiðimde düzeliyor fakat bu geçici bir çözüm. �nternetten araþtýrdýðýmda bad network card or long bad network cable gibi biþeyler yazýyordu. Daha öncede baþýma böyle birþey gelmiþti. Bölüme xw4200 hp workstation almýþtýk. Onlarýn network cardlarý Broadcom marka idi. Onlarý update ettik, ve switchlerin ürettiði bu hata mesajýndan kurtulmuþtuk. Fakat þuan ne yeni makine geldi, nede herhangi bir deðiþiklik yaptýk. Böyle bir sorunla karþýlaþan arkadaþlar varsa yardýmlarýnýzý ve önerilerinizi bekliyorum. Umarým sorunu tam olarak anlatabilmiþimdir.