Merhaba;

Birkaç ayrı açıdan yaklaşmak mümkünn konuya:

1- CE sadece proxy olarak kullanıldığı için disk space allocation'ı buna göre düzenlememiz gerekmekte.

Aşağıdakine benzer bir tablo elde edilmesi sadece caching için kullanılan bu CE için optimum çalıÅ�ma Å�ekli olacaktır.

ContentEngine# show disks current
SYSFS 10%
CFS 90%
MEDIAFS 00%
ECDNFS 00%


Yukarıdaki tabloyu elde etmek için

"ContentEngine# disk config sysfs 10% cfs 90% mediafs 00% ecdnfs 00%"

demek ve reload etmek yeterli olacaktır.

Ancak dikkat bu komutun ardından var olan cache bilgilerin tamamı siliniyor. Bir anlamda format gibi.

2- Disk space'in %94 dolu olması ve buna ra�men client'lardan gelen isteklerin yava� kar�ılanıyor olması akla cache'lenen content'in ne kadar güncel oldu�u sorusunu getiriyor. Default ayarlar ile http content'i
3 ile 7 gün arası cache'de kalır(her�eyden ba�ımsız olarak). Ancak a�a�ıdaki config'den sonra daha güncel bir içerik cache'de saklanıyor olacak.

Bu amaçla;

ContentEngine(config)# http min-ttl 10

ContentEngine(config)# ftp min-ttl 10

ContentEngine(config)# http max-ttl days text 1 binary 1

ContentEngine(config)# ftp max-ttl hours directory-listing 24 file 24

Böylece http ve ftp içerik, min 10dk max 1 gün cache'de tutulacak; bu süre zarfında yeniden client'larca istenmez ise sürenin dolması ile cache'den silinecektir.

Böylece sınırlı cache kapasitemizi daha güncel bir içerik ile doldurmu� oluruz.

Ayrıca bir kerelik istenen ve cache'lenmesinin anlamsız oldu�u yüksek boyutlu objelerin cache'de yer i�gal etmesinin önüne geçmek için

ContentEngine(config)# ftp object max-size 2000
ContentEngine(config)# http object max-size 500

denerek default halde 200MB civarında olan max-size de�eri ftp için 2MB'a, http için ise 500KB'a indirgenmi� olur.

3-Yukarıdaki komutların tamamını denemeden önce konfigürasyonun yede�ini almanı önemle tavsiye ederim. Halen var olan
içeri�in silinmesi sadece proxy cache için kullanılan bu CE'de önemsiz olacaktır. En kötü ihtimalle ertesi gün bir miktar
performans dü�üklü�ü ile kar�ıla�ılabilir.

Atınç Baytan
A� Mühendisi
[email][email protected][/email]SECURA bir TEPUMteknoloji grup �irketidir.
SECURA Güvenlik Teknolojileri Tic. Ltd. �ti.
19 Mayıs Caddesi Nova Baran Plaza
Kat:9 34360 �i�li Istanbul

Direkt:
+90 212 315 05 11
Santral:
+90 212 315 05 05
GSM:
+90 535 338 42 05
Faks:
+90 212 233 23 52

[url]www.secura.com.tr[/url]
[url]www.tepum.com.tr[/url]

Cisco Systems IP Communications Partner of the Year, 2004, Turkey
Cisco Systems Security Partner of the Year, 2004, Turkey
Cisco Systems AVVID Partner of the Year, 2003, EMEA (Europe, Middle East and Africa)
Cisco Systems Solution Partner of the Year, 2002, Turkey


-----Original Message-----
From: Mustafa [mailto:[email protected]]
Sent: Tuesday, December 28, 2004 1:04 PM
To: [email][email protected][/email]
Subject: [cisco-ttl] cisco ce507


Merhaba arkadaþlar
elimde cisco content engine 507 var.Kullanýcýlar
Content engine üzerinden internete cýkýyorlar proxy
olarak content engine'in ipsi girili.Fakat bu content
engine baglantýyý daha hýzlandýracagý yerde son
zamanlarda yavaþlattý nedenide disk statuslarýnýn %94
oranýnda dolu olmasýnýn neden oldugunu düþünüyorum.CE
yi boþ hale(Cache'indekileri sildirmeyi) getirmeyi
bilen warmý?konfigrayonunu yeniden yapabilirim .Manage
ekranýnda reformat die biþey war ama konfigrasyon ve
veri kaybýna neden olabilir diyor, açýklmasýnda. bana
yardýmcý olursanýz sevinirim.